لیست رستوران ها و سفره خانه ها و تهیه غذا ها در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44699001
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 1 رای)
تلفن تماس 44674008
آدرس بلوار اصلی فاز یک، سه راه مخابرات
(از 1 رای)
تلفن تماس 44691950
آدرس فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44649481
آدرس کوی بیمه، خیابان عظیمی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44669019
آدرس فاز یک، سوپر سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659595
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 2 رای)
تلفن تماس 44648726
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 4 رای)
تلفن تماس 44664048
آدرس فازدو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698601
آدرس بلوار نفیسی، جنب بانک پارسیان
(از 1 رای)
تلفن تماس 44668497
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674962
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669980
آدرس فاز یک، سوپر پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662873
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631188
آدرس فاز یک، بازارچه یازده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44665253
آدرس بیمه دو، کوچه سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670022
آدرس بلوار اصلی فاز یک، جنب مسجد امام رضا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44653000
آدرس بلوار اصلی فاز یک، روبروی مسجد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698526
آدرس فاز یک، سوپر سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698939
آدرس فاز دو، روبروی بلوک پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44696008
آدرس فازدو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44643670
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659657
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692984
آدرس خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662712
آدرس فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699001
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657281
آدرس فاز دو، بلوک هجده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698926
آدرس فاز دو، روبروی بلوک پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642914
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635553
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44693561
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44634100
آدرس فاز یک، جنب ورزشگاه پاس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692800
آدرس فاز دو،مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635969
آدرس بیمه چهار، عظیمی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699757
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698571
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674102
آدرس فاز یک، بازارچه هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698237
آدرس فازدو، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699320
آدرس کوی بیمه، خیابان ریاحی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44640098
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692984
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660011
آدرس بیمه چهار، نبش کوچه رستم
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647855
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44695375
آدرس اکباتان ، بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44640050
آدرس فاز یک، بازارچه شش، پلاک پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635981
آدرس فاز یک، آشپزخانه مسجد بعثت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691287
آدرس فاز یک،جنب باشگاه پاس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659417
آدرس فاز یک، سوپر پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642930
آدرس فاز یک، سوپر سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672861
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647477
آدرس فاز یک، سوپر هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668822
آدرس فاز دو، پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44650002
آدرس بلوار اصلی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44697421
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44649368
آدرس فاز یک، بازارچه ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44656699
آدرس فاز یک، سوپر یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642914
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674100
آدرس فازیک، بلوار اصلی ساختمان پویا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660773
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691364
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664048
آدرس فاز دو ، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44693419
آدرس بلوار اصلی فاز یک، نبش فرهاد غربی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44665038
آدرس فاز دو، پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631572
آدرس فاز دو، کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674314
آدرس فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673329
آدرس فاز یک، بین سوپر ده و یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44697839
آدرس فاز دو، گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667620
آدرس فاز یک، سوپرده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44690955
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664274
آدرس فاز دو، کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44645991
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44634780
آدرس بلوار اصلی فاز یک، مجتمع آریو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673081
آدرس فاز یک، بلوار اصلی
(از 2 رای)