شماره تلفن هیئت مدیره و خدمات شهرک اکباتان

 

 فاز نام بلوک
 خدمات  هیئت مدیره
 یک A1  09125075310  44660259