» نیازمندی های شهرک » کتاب فروشی و کتابخانه های شهرک اکباتان